کارآفرینی

با افزایش نرخ بیکاری لازم است روحیه کارآفرینی در سطح جامعه گسترش یابد. مفهوم کارآفرینی موضوعی است که امروزه با توجه به شرایط کنونی و به دلیل تاثیر در میزان اشتغال و اقتصاد بیشتر به آن پرداخته می شود.