کارآفرینی

متاسفانه در جامعه با افزایش نرخ بیکاری روبرو هستیم. و لازم است روحیه کارآفرینی در سطح جامعه گسترش یابد. مفهوم کارآفرینی موضوعی است که امروزه با توجه به شرایط کنونی و تاثیر در میزان اشتغال و اقتصاد بیشتر به آن پرداخته می شود. با مجموعه مقالات کارآفرینی همراه شما هستیم.